Algemene voorwaarden

Digitax Nomad hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om u op heldere en transparante wijze te informeren over de wijze waarop wordt omgaan met uw persoonlijke informatie.

Privacy gewaarborgd

Digitax Nomad doet er alles aan uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Digitax Nomad houdt zich in alle gevallen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Digitax Nomad in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in dit Privacy Statement; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot slechts de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming alvorens uw persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert. 

Digitax Nomad is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Statement nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals onderaan deze pagina vermeld.

Wettelijke verplichting tot identificatie

Afhankelijk van het soort dienst is Digitax Nomad wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen. U kunt daarom in bepaalde gevallen verzocht worden om een kopie van een geldig identiteitsbewijs. De geldigheidsduur van de kaart wordt genoteerd, het kaartnummer en de geboortedatum. In sommige gevallen, indien de wet daartoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), wordt ook het BSN geregistreerd of een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs dat vervolgens wordt opgeslagen in het dossier.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Digitax Nomad verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan, of het uitgeven van een opdracht. 

De grondslag hiervoor is:

 • De overeenkomst van opdracht, in welke vorm dan ook gesloten.

Voor de eerder genoemde doeleinden kan Digitax Nomad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) e-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • BSN; 
 • Kopie identificatiebewijs; 
 • Alle persoonsgegevens die relevant zijn voor het opstellen van een belastingaangifte; 
 • Alle persoonsgegevens die relevant zijn voor het verstrekken van fiscaal advies. 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Digitax Nomad opgeslagen ten behoeve van eerder genoemde verwerkingen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Na afronding van de opdracht wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Digitax Nomad verstrekt kunnen aan derde partijen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten / stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals belastingautoriteiten), financieel adviseurs, (buitenlandse) belastingadviseurs, accountants of andere bij de zaak betrokken derden in binnen- en buitenland. Verder verstrekt Digitax Nomad in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, tenzij een wettelijke verplichting ons hiertoe dwingt.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en / of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en / of geïnteresseerden (e-mailgegevens en telefoonnummers) worden door Digitax Nomad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen en / of gerichte contacten; 
 • Uitnodiging voor events. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en / of via koppeling op LinkedIn of andere sociale media. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Digitax Nomad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Digitax Nomad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- / lobbycontacten en / of geïnteresseerde; 
 • in geval van bezwaar zal de betreffende verwerking worden gestaakt.

Websites

Digitax Nomad beheert de website ‘www.digitaxnomad.nl’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Digitax Nomad persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Digitax Nomad zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die Digitax Nomad bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op andere mogelijk aan deze website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Digitax Nomad verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en / of diensten te willen ontvangen).

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Digitax Nomad maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren, maar om de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. 

Om de website effectief te kunnen beheren, heeft Digitax Nomad de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een logbestand vast te leggen zodat onderscheid kan worden gemaakt op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van zoekgedrag. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld artikelen te laten aansluiten bij de zoekopdrachten en daarmee de behoeften van de bezoekers van de website.

Links naar externe websites

Digitax Nomad heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Digitax Nomad daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Digitax Nomad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons-)gegevens te verstrekken.

Binnen de EU

Digitax Nomad verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen

Digitax Nomad verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Digitax Nomad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Digitax Nomad van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • Digitax Nomad hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Digitax Nomad pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Digitax Nomad maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Digitax Nomad test en evalueert regelmatig haar maatregelen; 
 • DigitaxNomad heeft zich uitgebreid geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Digitax Nomad van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Digitax Nomad of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Digitax Nomad te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Digitax Nomad kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Digitax Nomad uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag Digitax Nomad u hierover direct contact op te nemen. Komt u er samen niet uit, dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Digitax Nomad
Avenida de Francia 2 – 78
46023 Valéncia, Valencia
Spanje

www.digitaxnomad.nl
anjo@digitaxnomad.nl